Kredyty dostępne w BS Dąbrowa Tarnowska

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy

Kredyt technologiczny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt rewolwingowy

Gwarancja bankowa

Kredytowa linia
hipoteczna

Kredyt na finansowanie
kontraktu

Kredyt
obrotowo – deweloperski

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes

Kredyt inwestycyjny
„Szybka inwestycja”

Dodatkowe
informacje

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych. Minimalna kwota kredytu 10 000 PLN.  Kredyt jest udzielany na okres do 36 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania. Przy okresie dłuższym niż 12m-cy kredytobiorca płaci po upływie kolejnych okresów 12 miesięcznych prowizję od zaangażowania kredytowego.

Oprocentowanie stałe lub zmienne oparte na stawce WIBOR 3M + marża Banku

Załączniki

Kredyt obrotowy

Okres kredytowania do 36 miesięcy. Oprocentowanie stałe lub zmienne oparte na stawce WIBOR 3M + marża Banku

Z przeznaczeniem na:

Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych

Zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy

Jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług

Podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji klienta

Terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami

Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku

Załczniki:

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to dotacja dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i na jej podstawie rozpoczynają produkcję towarów / świadczenie usług, które są nowe lub znacząco ulepszone. Kredyt technologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 2021-2027.

Karencja w spłacie kapitału do momentu otrzymania premii technologicznej jednak nie dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu realizacji inwestycji.

Karencja w spłacie odsetek do 12 miesięcy. Okres karencji w spłacie rat odsetkowych jest każdorazowo określany przez Bank indywidualnie i może wystąpić jedynie w okresie realizacji inwestycji.

Przez udział własny należy rozumieć, udział przedsiębiorcy w finansowaniu inwestycji technologicznej pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego, co oznacza, że Kredyt technologiczny może służyć do sfinansowania całości wydatków kwalifikowanych inwestycji technologicznej. Kredytobiorca we wniosku o dofinansowanie może uwzględnić wysokość kredytu technologicznego w wysokości 100% wartości wydatków kwalifikowanych.

Kredyt technologiczny może być udzielany na okres do 15 lat. Kredytowanie działalności inwestycyjnej dzieli się na okres realizacji i okres spłaty. Okres realizacji nie może przekroczyć 5 lat od dnia rozpoczęcia projektu. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR 3M + marża Banku.

Kredyt przenaczony jest na:

Na realizację inwestycji technologicznej  polegającej na:
a) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług albo
b) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Nowa technologia to technologia w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług.

Wydatkami przeznaczonymi na realizację inwestycji technologicznej (wydatkami kwalifikowanymi) są ponoszone przez przedsiębiorcę realizującego tę inwestycję, niezbędne do jej realizacji, m.in. koszty:
a) nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
b) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności;
c) nabycia robót i materiałów budowlanych;
d) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
2) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3) będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
4) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
e) Kosztami kwalifikowalnymi w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych;
f) W ramach pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności w ramach realizacji inwestycji technologicznej i inwestycji ekologicznej zalicza się także koszty związane z uzyskiwaniem patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych.

Bank udziela kredytu technologicznego przedsiębiorcy, który:

Prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Nie prowadzi działalności wykluczonej

Posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy

Posiada zdolność kredytową na podstawie przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej przez Bank

Otrzyma od BGK promesę uzyskania premii technologicznej i podpisze z BGK umowę o dofinansowanie w formie premii technologicznej (jako warunek uruchomienia kredytu technologicznego)

Kredyt inwestycyjny

Minimalna kwota kredytu wynosi 50 000 PLN. Okres kredytowania do 20 lat, karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy, karencja w spłacie odsetek do 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR 3M + marża Banku. Okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 24 miesiąc

Kredyt obejmuje projekty:

Mające na celu rozpoczęcie nowej działalności lub zwiększenie mocy produkcyjnych w bieżącej działalności

Finansowania nieruchomości przychodowych, w tym: powierzchni biurowych, handlowych, magazynowych pod wynajem i sprzedaż, hoteli gdzie podstawowym źródłem spłaty są przyszłe dochody z finansowanego projektu.

Dotyczy projektów związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta,  a w szczególności finansowanie:

 1. Przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
 2. Zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu
 3. Zakupu ziemi
 4. Zakupu lub budowy nieruchomości
 5. Zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych
 6. Przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego
 7. Modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku
 8. Zakupu udziałów lub akcji
 9. Innych nakładów m.in.:
  a) poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
  b) licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji
  c) ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją
  d) spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu
Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi:

10% wartości przedsięwzięcia w przypadku, jeżeli kredyt jest objęty gwarancją/poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości minimum 30% kwoty kredytu

20% wartości przedsięwzięcia – netto jeżeli Klientowi przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT lub brutto jeżeli Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT

Do środków własnych Klienta zalicza się m.in.:

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych

Wartość dokumentacji technicznej (udokumentowany koszt nabycia względnie opracowania dokumentacji dla finansowanego projektu)

Wartość posiadanych materiałów i urządzeń, nieruchomości przeznaczonej do celów wykonywania działalności gospodarczej związanych z realizowanym projektem

Wartość zrealizowanych i opłaconych nakładów inwestycyjnych przed uzyskaniem kredytu bankowego

Pożyczki podporządkowane od udziałowca Klienta

Załczniki:

Kredyt rewolwingowy

Minimalna kwota kredytu to 10 000 PLN. Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym, co oznacza że każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego kredytu określonej w umowie kredytu.

Jest udzielany na finansowanie:

Bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych

Podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta

Spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest zabezpieczeniem, w którym zobowiązujemy się do zapłacenia podmiotowi, który jest tzw. beneficjentem gwarancji wskazanej kwoty. Wypłacamy ją, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze zobowiązania wobec tego podmiotu, a beneficjent gwarancji złoży odpowiednie żądanie.

Załczniki:

Kredytowa linia hipoteczna

Okres kredytowania do 15 lat. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR 3M + marża Banku. Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzona działalnością.

Kredyt funkcjonuje w dwóch formach, jako:

 Kredyt odnawialny – w okresie udostępnienia kredytu jest ewidencjonowany w rachunku bieżącym, natomiast w okresie spłaty, podlega ewidencji na rachunku kredytowym

Kredyt nieodnawialny – w okresie udostępnienia i spłaty kredytu jest ewidencjonowany w rachunku kredytowym

Maksymalna kwota kredytu

Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od wskaźnika Ltv tj. procentowego stosunku wnioskowanej kwoty kredytu do rynkowej wartości nieruchomości. Wskaźnik Ltv nie może być wyższy niż:

70% w przypadku gdy zabezpieczenie kredytu stanowi nieruchomość mieszkalna tj. w szczególności: lokal mieszkalny, apartament wczasowy, segment, bliźniak, dom jednorodzinny

60% w przypadku gdy zabezpieczenie kredytu stanowi:
a) lokal lub budynek o przeznaczeniu usługowym lub handlowym, o powierzchni użytkowej do 1000 m2 wraz z gruntem na którym się znajduje
b) nieruchomość rolna (zabudowana lub niezabudowana) wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej   w rolnictwie

50% w przypadku pozostałych nieruchomości

Załczniki:

Kredyt na finansowanie kontraktu

Kredyt na finansowanie kontraktu jest udzielany na finansowanie wartości netto wydatków Klienta związanych z realizacją danego kontraktu. Na wydatki związane z finansowaniem podatku VAT Bank może udzielić odrębnego kredytu rewolwingowego lub kredytu obrotowego.

Kredyt na finansowanie kontraktu jest formą kredytu rewolwingowego, w której Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania przez Klienta. Kredyt ten jest udzielany przy zachowaniu zasady, że jedną umową kredytu finansujemy jeden kontrakt.

Kredyt udzielany jest na okres do 36 miesięcy – okres kredytowania powinien wynikać z okresu realizacji i planowanych przepływów pieniężnych z kontraktu. Spłata kredytu powinna nastąpić nie później niż 3 miesiące od daty podpisania końcowego protokołu odbioru. Minimalna kwota kredytu wynosi 100 000 PLN. Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w finansowaniu kontraktu wynosi 25% wartości netto kosztów kontraktu.

Załczniki:

Kredyt obrotowo – deweloperski

Minimalna kwota kredytu wynosi 100 000 PLN. Poziom przedsprzedaży od 15 %. Wkład własny od 20 %. Okres kredytowania nie może przekroczyć 60 miesięcy.

Karencja w spłacie kapitału i odsetek ustalana indywidualnie do każdego przedsięwzięcia deweloperskiego i powinna być dostosowana do spodziewanego strumienia wpływów ze sprzedaży poszczególnych lokali. Maksymalny okres karencji w spłacie odsetek nie może przekroczyć 24miesiące. Okres odsetkowy miesięczny lub kwartalny.

Kredytowane nieruchomości muszą być zlokalizowane w obszarach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, bez ryzyka zmiany przeznaczenia terenu przez lokalne władze. Lokalizacja przedsięwzięcia deweloperskiego, powinna zapewniać bliskość infrastruktury transportowej, oraz dogodny dostęp do punktów placówek oświatowych i handlowo-usługowych.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie wartości netto przedsięwzięcia deweloperskiego. Na wydatki związane z finansowaniem podatku VAT Bank może udzielić odrębnego kredytu obrotowego lub kredytu rewolwingowego.

Przenaczenie kredytu:

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć deweloperskich, w których deweloper zobowiązuje się:
a) w przypadku nieruchomości mieszkalnych  do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na nabywcę w przypadku lokali wybudowanych
b) w przypadku nieruchomości komercyjnych – do sprzedaży lokali
c) w przypadku lokalu użytkowego – do przeniesienia własności lokalu użytkowego lub przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego związanego z:
a) budową/rozbudową/nadbudową, dokończeniem budowy nieruchomości mieszkalnych/komercyjnych/lokali mieszkalnych
b) zakupem i adaptacją lub remontem nieruchomości mieszkalnych/komercyjnych/lokali mieszkalnych; które będą przedmiotem sprzedaży w całości lub w postaci wyodrębnionych lokali w celu uzyskania przychodu.

Przedmiotem kredytowania mogą być nieruchomości mieszkalne tj.  budynki wielorodzinne mieszkaniowe, osiedla budynków wielorodzinnych, budynki apartamentowe i rezydencje oraz osiedla domów jednorodzinnych i segmentów (w tym budowa garaży podziemnych i/lub nadziemnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną, komórkami lokatorskimi), w których mogą znajdować się powierzchnie . usługowe, handlowe, biurowe lub mieszane

Kredyt deweloperski udzielany może być na refinansowanie części poniesionych przez Klienta nakładów inwestycyjnych netto na cele związane z przedsięwzięciem deweloperskim w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku

Bank dopuszcza spłatę kredytem deweloperskim kredytu zaciągniętego w innym Banku, pod warunkiem, że kredyt w innym Banku został udzielony tylko i wyłącznie na zakup gruntu pod realizowaną inwestycję deweloperską. Kredyt nie może być udzielony na spłatę zadłużenia z tytułu udzielonego/ych kredytu/ów na przedsięwzięcie deweloperskie w innym banku

Projekt, który może dotyczyć jednego lub większej liczby budynków, jeżeli budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, mają zostać oddane do użytku w tym samym  czasie i tworzą całość architektoniczno-budowlaną

Kredytowaniu mogą podlegać w szczególności:
a) zakup praw do nieruchomości, na której realizowana ma być budowa
b) przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do projektu budowlanego
c) uzyskanie wymaganych zezwoleń administracyjnych
d) nabycie materiałów budowlanych
e) koszty generalnego wykonawstwa
f) koszty sprzedaży i reklamy oraz utrzymania nieruchomości – pod warunkiem, że łącznie wartość tych kosztów nie przekroczy 5% wartości kredytu)
g) prowizje i odsetki od kredytu deweloperskiego lub od kredytu przeznaczonego na finansowanie podatku VAT

Bank może finansować zakup przez Klienta gruntu, o ile przedmiotowy grunt:
1) jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego
2) posiada aktualne warunki zabudowy

Kredyt inwestycyjny unia biznesu

Minimalna kwota kredytu 20 000 PLN, możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach możliwe zastosowanie karencji w spłacie odsetek do 12 miesięcy, okres kredytowania do 15 lat. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR 3M + marża Banku.

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich.

Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta,  a w szczególności finansowanie:

Przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
a) zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
b) zakupu ziemi,
c) zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej,
d) zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
e) przyrostu kapitału obrotowego, wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego

Modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku

Zakupu udziałów lub akcji

Innych nakładów m.in.:
a) poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
b) licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
c) ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
d) spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.
e) W przypadku, gdy Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu VAT –  wówczas kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być przeznaczony na sfinansowanie również podatku VAT

Załczniki:

Kredyt inwestycyjny „Szybka inwestycja”

Minimalna kwota kredytu wynosi  10.000 PLN. Okres kredytowania nawet do 20 lat. Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR 3M + marża Banku

Kredyt z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji związanych z:

Zakupem środków transportu

Zakupem maszyn i urządzeń

Zakup innych środków rzeczowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarcze

Zakupem nieruchomości

Zakupem budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności gospodarczej

Remontem/adaptacją budynków lub pomieszczeń służących do prowadzenia działalności gospodarczej

Zakupem komputerów i sprzętu biurowego

Spłatą kredytu inwestycyjnego w innym banku, udzielonego na w/w cele

Wykupem środków trwałych z leasingu

Kredyt przeznaczony jest na inwesytcje spełniające następujące warunki:

Przedsięwzięcia inwestycyjne, dla których kwota wnioskowanego kredytu wynosi poniżej 200 tys. zł

Przedsięwzięcia inwestycyjne o krótkim terminie realizacji – wnioskowany kredyt do 1 roku

Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie zakupu środków trwałych niezwiązanych z generowaniem dodatkowych przychodów firmy np. środków transportu (z wyłączeniem firm transportowych), komputerów, wyposażenia biur, itp. a służących odtworzeniu, modernizacji lub unowocześnieniu majątku trwałego

Przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem i powiększeniem majątku klienta, (np. zakup lub budowa, rozbudowa siedziby firmy), tj. przedsięwzięcia nie generujące dodatkowych istotnych przychodów firmy

Transakcji/kredytów inwestycyjnych przejmowanych z innego banku, z zastrzeżeniem, że okres realizacji inwestycji, której dotyczy kredyt jest zakończony, a przejmowany kredyt jest w okresie spłaty

Wykup wierzytelności leasingowych lub gwarancje i poręczenia

Załczniki:

Dodatkowe informacje

 

Oferowane kredyty:

Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje kredyty zabezpieczone Gwarancją de minimis. Program gwarancji de minimis jest realizowany z rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Gwarancje de minimis zostały wdrożone w celu poprawy dostępu do finansowania dla firm z sektora MŚP i zapewnienia oferty powszechnie dostępnych gwarancji wspierających rozwój przedsiębiorstw.)  Od lipca 2018 r., dzięki wdrożeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, program gwarancji de minimis funkcjonuje jako trwały i systemowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje kredyty z Gwarancją Biznesmax z dotacją. Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją, która jest formą dotacji refundującej zapłacone odsetki.

Gwarancja Biznesmax jest udzielana przy współpracy z bankiem kredytującym. Gwarancja ta może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projekty z efektem ekologicznym.

W odpowiedzi na sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19, a także agresją Rosji na Ukrainę, gwarancja może również objąć kredyt płynnościowy tj. obrotowy odnawialny (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialny niezwiązany z inwestycją udzielony do 31 grudnia 2023 r. Taka gwarancja stanowi pomoc de minimis.

Restrukturyzacja

W przypadku problemów finansowych koniecznie skontaktuj się z doradcą Klienta w naszym Banku. W przypadku pożyczki gotówkowej, pożyczki hipotecznej, kredytu hipotecznego możesz wnioskować o:

Czasowe zawieszenie spłaty kapitału w racie – w czasie zawieszenia będziesz płacić tylko odsetki

Stałe zmniejszenie miesięcznej raty kredytu poprzez wydłużenie okresu spłaty 

Osoby korzystające z limitu w koncie, linii kredytowej, karty kredytowej mogą wnioskować o:

  Rozłożenie zadłużenia na stałe, miesięczne raty.

  Restrukturyzacja z art. 75c Prawa bankowego

  Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2020r. poz. 1896 z póź. zm.), jeśli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu tym Bank informuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

  W przypadku złożenia takiego wniosku, Bank umożliwia restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeśli jest ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Restrukturyzacja taka dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym.

  W przypadku odrzucenia przez Bank wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, będzie on zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie na piśmie szczegółowe przyczyny odrzucenia wniosku.