Kredyty dostępne w BS Dąbrowa Tarnowska

Kredyt inwestycyjny

Kredyt obrotowy

Kredyt rewolwingowy

Kredytowa linia
hipoteczna

Kredyt w rachunku
bieżącym

Kredyt inwestycyjny
Unia Biznes

Dodatkowe informacje

Kredyt inwestycyjny

Okres kredytowania do 20 lat, karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy, karencja w spłacie odsetek do 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR 3M + marża Banku. Okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 24 miesiące. Minimalna kwota kredytu wynosi 50 000 PLN.

Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym:

10% wartości przedsięwzięcia w przypadku, jeżeli kredyt jest objęty gwarancją/poręczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości minimum 30% kwoty kredytu

20% wartości przedsięwzięcia – netto jeżeli Klientowi przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT lub brutto jeżeli Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT

Do środków własnych Klienta zalicza się m.in:

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych

Wartość dokumentacji technicznej (udokumentowany koszt nabycia względnie opracowania dokumentacji dla finansowanego projektu)

Wartość posiadanych materiałów i urządzeń, nieruchomości przeznaczonej do celów wykonywania działalności gospodarczej związanych z realizowanym projektem

Wartość zrealizowanych i opłaconych nakładów inwestycyjnych przed uzyskaniem kredytu bankowego

Pożyczki podporządkowane od udziałowca Klienta

Załczniki:

Kredyt obrotowy

Okres kredytowania do 36 miesięcy.

Z przeznaczeniem na:

Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych

Zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy

Jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług

Podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji klienta

Terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami

Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku

Załczniki:

Kredyt rowolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym, co oznacza że każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu powoduje możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego kredytu określonej w umowie kredytu. Minimalna kwota kredytu to 10 000 PLN.

Jest udzielany na finansowanie:

Bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych

Podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta

Spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego

Kredytowa linia hipoteczna

Okres kredytowania do 15 lat. Kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipotecznie, przeznaczany na dowolny cel związany z prowadzona działalnością.

Kredyt funkcjonuje w dwóch formach  jako:

Kredyt odnawialny – w okresie udostępnienia kredytu jest ewidencjonowany w rachunku bieżącym, natomiast w okresie spłaty, podlega ewidencji na rachunku kredytowym

Kredyt nieodnawialny – w okresie udostępnienia i spłaty kredytu jest ewidencjonowany w rachunku kredytowym

Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od wskaźnika Ltv tj. procentowego stosunku wnioskowanej kwoty kredytu do rynkowej wartości nieruchomości.

Wskaźnik Ltv nie może być wyższy niż:

70% w przypadku gdy zabezpieczenie kredytu stanowi nieruchomość mieszkalna tj. w szczególności: lokal mieszkalny, apartament wczasowy, segment, bliźniak, dom jednorodzinny

60% w przypadku gdy zabezpieczenie kredytu stanowi:
a) lokal lub budynek o przeznaczeniu usługowym lub handlowym, o powierzchni użytkowej do 1000 m2 wraz z gruntem na którym się znajduje
b) nieruchomość rolna (zabudowana lub niezabudowana) wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie)

50% w przypadku pozostałych nieruchomości.

Załczniki:

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych. Minimalna kwota kredytu 10 000 PLN.  Kredyt jest udzielany na okres do 36 miesięcy z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania. Przy okresie dłuższym niż 12m-cy kredytobiorca płaci po upływie kolejnych okresów 12 miesięcznych prowizję od zaangażowania kredytowego.

Załączniki:

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes

Minimalna kwota kredytu 20 000 PLN, możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach możliwe zastosowanie karencji w spłacie odsetek do 12 miesięcy, okres kredytowania do 15 lat. Oprocentowanie kredytu zmienne oparte na stawce WIBOR 3M + marża Banku. 

Kredyt inwestycyjny Unia Biznes przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich. Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta,  a w szczególności finansowanie:

Przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
a) zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu
b) zakupu ziemi
c) zakupu lub budowy nieruchomości budynkowej
d) zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych
e) przyrostu kapitału obrotowego, wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego

Modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku

Zakupu udziałów lub akcji

Innych nakładów m.in.:
a) poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
b) licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
c) ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
d) spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.
e) w przypadku, gdy Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu VAT –  wówczas kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być przeznaczony na sfinansowanie również podatku VAT.

Załczniki:

Dodatkowe informacje

Oferowane kredyty

Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferuje kredyty w ramach Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych)

Restrukturyzacja

W przypadku problemów finansowych koniecznie skontaktuj się z doradcą Klienta w naszym Banku. W przypadku pożyczki gotówkowej, pożyczki hipotecznej, kredytu hipotecznego możesz wnioskować o:

Czasowe zawieszenie spłaty kapitału w racie – w czasie zawieszenia będziesz płacić tylko odsetki

Stałe zmniejszenie miesięcznej raty kredytu poprzez wydłużenie okresu spłaty

Osoby korzystające z limitu w koncie, linii kredytowej, karty kredytowej mogą wnioskować o:

Rozłożenie zadłużenia na stałe, miesięczne raty

Restrukturyzacja z art. 75c Prawa bankowego

Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2020r. poz. 1896 z póź. zm.), jeśli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu tym Bank informuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

W przypadku złożenia takiego wniosku, Bank umożliwia restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeśli jest ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Restrukturyzacja taka dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym.

W przypadku odrzucenia przez Bank wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, będzie on zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie na piśmie szczegółowe przyczyny odrzucenia wniosku.