Rachunki

Rachunki dostępne dla wspólnot

Rachunki Bieżące

Rachunki Pomocnicze

Rachunki Funduszu Remontowego

Załączniki

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej – kliknij

Wniosek o otwarcie rachunku – kliknij

Godziny graniczne realizacji przelewów – kliknij

od SWIFT Banku dla rozliczeń dewizowych: POLUPLPR

Klauzule Informacyjne i Klauzule Zgód – Klienci Instytucjonalni – kliknij

Kredyt inwestycyjny wspólny remont

To kredyt inwestycyjny udzielany w rachunku kredytowym. Kredyt przeznaczony jest dla wspólnot mieszkaniowych w rozumieniu ustawy o własności lokali określanych jako ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.

Kredyt przeznaczony jest na:

finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych m.in. z: modernizacją, remontem, adaptacją, przebudową, ulepszeniem lub konserwacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, nadbudowa, ocieplenie budynku, wymiana wind, remont klatek schodowych, remont balkonów, wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, budowa małej architektury, itp.,

sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich BGK (Źródło spłaty części kredytu w postaci premii BGK)

refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków, z uwzględnieniem następujących warunków:
a) refinansowanie może dotyczyć wydatków poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt,
b) poniesione wydatki są udokumentowane,
c) zostanie zachowany wymagany poziom udziału środków własnych Kredytobiorcy w kosztach inwestycji oraz odpowiednia jego kontrola, aby zapewnić pełną realizację inwestycji.

spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez wspólnotę w innym banku. Spłata kredytu nie może dotyczyć kredytów obsługiwanych nieterminowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy (maksymalne dopuszczalne opóźnienie: 14 dni) lub aktualnie przeterminowanych. Warunkiem spłaty kredytu w innym banku jest przedstawienie przez Klienta pozytywnych opinii z banku, w którym posiada kredyt o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań. Dodatkowo, Klient zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z banku potwierdzające aktualną wysokość zadłużenia z tytułu kredytu objętego wnioskowaną transakcją oraz dokumenty potwierdzające formę i rodzaj przyjętego zabezpieczenia. Warunkiem udzielania kredytu jest to, że przedmiotem kredytu nie był zakup nieruchomości

refinansowanie lub przejęcie ryzyka kredytowego od innego banku wymaga wyjaśnienia przyczyn zmiany banku, w szczególności w sytuacji, gdy zwiększone zapotrzebowanie na kredyt spowodowane jest wycofywaniem się z dotychczasowego banku finansującego. Transakcje tego typu zawsze należy traktować z wyjątkową ostrożnością;

przedmiotem inwestycji nie może być zakup nieruchomości.

Warunki kredytu

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 3M/1M i stałej marży Banku

Minimalna kwota

Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł

Maksymalna kwota kredytu

Maksymalna kwota kredytu jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziałem środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i wartością przedsięwzięcia finansowanego kredytem.

Dla kredytów finansowanie

Dla kredytów przeznaczonych w całości na finansowanie spłaty zadłużenia w innych bankach, maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż kwota zadłużenia pozostającego do spłaty.

Udział środków własnych

Wymagany minimalny udział środków własnych wspólnoty w przedsięwzięciu inwestycyjnym jest uzależniony od klasy ryzyka (ratingu klienta) ustalonej na podstawie oceny zdolności kredytowej.

Środki własne

Do środków własnych nie zalicza się środków pochodzących z kredytu bankowego lub innych zobowiązań Klienta.

Do środków własnych Klienta zalicza się m.in.:
1) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, w tym środki pieniężne zgromadzone w ramach funduszu remontowego (niepochodzące z kredytów, pożyczek i innych zobowiązań);
2) wartość dokumentacji technicznej (udokumentowany koszt nabycia względnie opracowania dokumentacji dla finansowanego projektu);
3) wartość posiadanych materiałów i urządzeń, nieruchomości przeznaczonej do celów wykonywania działalności związanych z realizowanym projektem;
4) wartość zrealizowanych i opłaconych nakładów inwestycyjnych przed uzyskaniem kredytu bankowego udokumentowana m.in. wyciągami bankowymi, aktami notarialnymi, fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę, rachunkami, wyceną rzeczoznawcy lub kosztorysem powykonawczym.

Wspólny remont

Kredyt inwestycyjny „Wspólny remont” może być udzielany na okres do 20 lat.

Podatnicy VAT

W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), kredytem finansowana jest wartość projektu netto.

Karencja

Karencja w spłacie kapitału (tj. określony w umowie okres od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty pierwszej raty kapitału) nie może być dłuższa niż 6 miesięcy, liczona od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu.

Okres karencji

Okres karencji w spłacie rat kapitałowych jest każdorazowo określany przez Bank indywidualnie i może wystąpić jedynie w okresie realizacji inwestycji.