Kredyty dostępne w BS Dąbrowa Tarnowska

Kredyt w ROR

Kredyt gotówkowy

Uniwersalny kredyt hipoteczny

Kredyt gotówkowy ekologiczny

Kredyt gotówkowy sezonowy

Kredyt gotówkowy wygodny

Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Dodatkowe informacje

Kredyt gotówkowy

Przeznaczony na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych lub spłata innych kredytów w Banku lub w innych bankach z wyłączeniem spłaty kredytów zabezpieczonych hipotecznie, minimalna kwota kredytu 2 000 PLN, maksymalna kwota kredytu 100 000 PLN, okres kredytowania do 96 miesięcy, atrakcyjne stałe lub zmienne oprocentowanie oparte o stopę referencyjną + marża Banku

Załączniki:

Uniwersalny kredyt hipoteczny

Na dowolny cel, nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60 % wartości przyjętej przez Bank nieruchomości mieszkalnej, minimalna kwota kredytu 20 000 PLN, okres kredytowania od 1 roku do 15 lat, oprocentowanie wg stałej stopy procentowej przy kredytowaniu do 12 miesięcy oraz wg zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 3M + marża Banku.

Załączniki:

Kredyt gotówkowy ekologiczny

Minimalna kwota kredytu 1 000 PLN, maksymalna kwota kredytu 80 000 PLN, okres kredytowania do 96 miesięcy, Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia do Banku oryginału dokumentu potwierdzającego wykonanie przedsięwzięć (faktura lub rachunek lub protokół odbioru) przedsięwzięć polegających na zakupie/instalacji towarów i urządzeń ekologicznych, w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy kredytu, atrakcyjne oprocentowanie kredytu: stałe przy kredytowaniu na okres do 36 miesięcy i zmienne oparte na stawce referencyjnej + marża Banku przy kredytowaniu na okres od 37 do 97 miesięcy

Przenaczenie kredytu gotówkoego ekologicznego

Kredyt gotówkowy ekologiczny może być przeznaczony na finansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych typu:

Okna i drzwi zewnętrzne, które podnoszą efektywność energetyczną

Materiały do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu

Odnawialne źródła energii, takie jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy

Domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych

System odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Kotły centralnego ogrzewania spełniające wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012

Ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++)

Rowery i inny sprzęt sportowy

Samochody osobowe z napędem elektrycznym

Inne materiały i urządzenia uznane przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne

Cel dowolny pod warunkiem, że minimum 70%, kwoty pożyczki musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne

Kredyt gotówkowy sezonowy

Kredyt gotówkowy Wygodny

Przeznaczony na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych lub spłata innych kredytów w Banku lub w innych bankach z wyłączeniem spłaty kredytów zabezpieczonych hipotecznie, minimalna kwota kredytu 2 000 PLN, maksymalna kwota kredytu 10 000 PLN, atrakcyjne stałe oprocentowanie przy kredytowaniu do 24 miesięcy oraz zmienne oparte na stawce referencyjnej + marża Banku przy okresie kredytowania od 12 do 60 miesięcy, okres kredytowania do 60 miesięcy.

Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Okres kredytowania wynosi od 1 roku do 15 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej, od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania. Na wniosek Wnioskodawcy okres kredytowania może zostać wydłużony do maksymalnie 30 lat,  oprocentowanie zmienne wg stawki WIBOR 3M + marża Banku lub oprocentowanie okresowo-stałe, tj. stopa procentowa jest stała w okresie pierwszych 60 miesięcy, po zakończeniu okresu oprocentowania stałego, kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, jako suma stawki WIBOR 3M i marży Banku, minimalna kwota kredytu 50 000 PLN, okres wykorzystania kredytu Mój Dom nie może być dłuższy niż 24 miesiące lub 36 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.

Kredyt Mój Dom może być przeznaczony na:

Zakup działki budowlanej

Zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej

Przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności

Wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego

Inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego
b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów
c) zakup działki gruntu z rozpoczętą budową

Wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym z założoną księgą wieczystą; remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
a) budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
b) generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów

Zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku (inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową)

Zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu w sytuacji, gdy zabezpieczeniem kredytu będzie dodatkowo lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny

Refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 9-10, jeżeli zostały one poniesione przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę lub na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 8, do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia

Refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorcę

Dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż  15% kwoty udzielanego kredytu

 

Załączniki:
Wakacje kredytowe

Dodatkowe informacje

Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank

kliknij

Wibor 3m

Informacja o ryzykach związanych ze zmiennością stawki WIBOR 3M – kliknij

Restrukturyzacja

W przypadku problemów finansowych koniecznie skontaktuj się z doradcą Klienta w naszym Banku. W przypadku pożyczki gotówkowej, pożyczki hipotecznej, kredytu hipotecznego możesz wnioskować o:

Czasowe zawieszenie spłaty kapitału w racie – w czasie zawieszenia będziesz płacić tylko odsetki

Stałe zmniejszenie miesięcznej raty kredytu poprzez wydłużenie okresu spłaty 

Osoby korzystające z limitu w koncie, linii kredytowej, karty kredytowej mogą wnioskować o:

Rozłożenie zadłużenia na stałe, miesięczne raty.

Restrukturyzacja z art. 75c Prawa bankowego
Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2020r. poz. 1896 z póź. zm.), jeśli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu tym Bank informuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

W przypadku złożenia takiego wniosku, Bank umożliwia restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeśli jest ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Restrukturyzacja taka dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym.

W przypadku odrzucenia przez Bank wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, będzie on zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie na piśmie szczegółowe przyczyny odrzucenia wniosku.

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców reguluje Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu Kredytobiorców którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Pomoc z Funduszu mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający, z tytułu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zgodnie z art 2. 2 Ustawy.

Forma przyznawania pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej

Pomoc jest przyznawana na podstawie złożonego wniosku, w Banku Spółdzielczym, który udzielił kredytu, w zależności od zgłoszonej potrzeby kredytobiorcy, w formie:

Zwrotnego wsparcia w postaci dopłaty do raty kredytu przez okres 40 miesięcy. Fundusz pokrywa część raty kredytowej (do 3000 zł / m-c przez 40 m-cy)

Zwrotnej pożyczki na spłatę części zadłużenia, która pozostała po sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Fundusz pokrywa brakującą kwotę do spłaty kredytu po sprzedaży mieszkania / domu

Promesy, czyli przyrzeczenia udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości

Warunki uzyskania pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

O pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą starać się kredytobiorcy, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

W dniu złożenia wniosku minimum jeden z kredytobiorców jest zarejestrowany jako bezrobotny (rozwiązanie umowy o pracę nie nastąpiło za wypowiedzeniem złożonym przez kredytobiorcę lub z jego winy), nie dotyczy małżonków, którzy nie są współkredytobiorcami

Miesięczne koszty kredytu przekraczają 40% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego (rata kapitałowo-odsetkowa do dochodu (RdD) > 40%)

Miesięczne dochody gospodarstwa domowego, pomniejszone o miesięczne koszty kredytu nie przekraczają:

a) dla gospodarstw jednoosobowych – dwuipółkrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy (od 01 stycznia 2022 r. wynosi 1552 zł);

b) dla gospodarstw wieloosobowych – iloczynu dwuipółkrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy (od 15 lipca 2021 r. wynosi 1500 zł na osobę).

Odmowa udzielenia wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Otrzymanie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie będzie możliwe jeżeli:

Utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z Kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Jeden z kredytobiorców otrzymał już wsparcie w ramach Funduszu, za wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest już udzielane, ale licząc łącznie nie będzie przekraczać 40 miesięcy

Przed złożeniem wniosku umowa kredytowa została przez Bank wypowiedziana

Bank pozyskał informacje o prowadzonej egzekucji z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytowania

Jeden z kredytobiorców otrzymuje, w związku z zawartą umową ubezpieczenia spłaty kredytu, świadczenie z tytułu utraty pracy (wsparcie nie należy się za okres, w którym świadczenie przysługuje)

Kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

W przypadku zbycia przedmiotu kredytowania

W przypadku powzięcia przez Kredytodawcę informacji o upadłości konsumenckiej jednego z Kredytobiorców

Wstrzymanie wypłaty przyznanej pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Wypłata środków przez BGK z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zostanie wstrzymana jeżeli:

Utrata zatrudnienia kredytobiorcy wynika z rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub z winy kredytobiorcy

Przestają być spełniane warunki posiadania statusu bezrobotnego, wysokości dochodu lub liczby osób w gospodarstwie domowym w odniesieniu do kryteriów uzyskiwania pomocy społecznej, stosunku raty do dochodu (RdD), opisane powyżej

W przypadku wsparcia w spłacie, nieruchomość będąca przedmiotem kredytu zostanie sprzedana

Umowa kredytowa zostanie wypowiedziana

Zostaną podjęte czynności egzekucyjne z kredytowanej nieruchomości

Kredyt zostanie spłacony

Spłata pożyczki lub wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Zwrot Wsparcia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty Wsparcia i jest dokonywany przez 200 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Spłata przez kredytobiorcę bez opóźnień 66 rat, skutkuje umarzeniem pozostałej części rat Wsparcia lub Pożyczki na spłatę zadłużenia.

Dodatkowo kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank o:

Zbyciu przedmiotu kredytowania

Zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia dotyczącej wysokiego obciążenia kosztami kredytu – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki

Podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania

O utracie statusu bezrobotnego – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki

Zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU O UZYSKANIE WSPARCIA LUB POŻYCZKI Z FUNDUSZU WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wraz z dodatkowymi dokumentami jest składany w Banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Do Wniosku o udzielenie wsparcia Kredytobiorcy są zobowiązani dołączyć, w zależności od warunku, na podstawie którego ma być przyznana pomoc:

Wniosek o udzielenie Wsparcia, Promesy lub Pożyczki na spłatę zadłużenia dla Kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, wraz z dokumentami do Wniosku tj.

a) w przypadku wnioskowania o udzielenie Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia z tytułu posiadanego przez Kredytobiorcę statusu osoby bezrobotnej  – zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o posiadanym statusie bezrobotnego;

b) w przypadku wniosku o udzielenie  Promesy  – przedwstępną Umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości;

c) w przypadku wniosku o udzielenie  Pożyczki na spłatę zadłużenia – Umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości

Inne dokumenty uzgodnione z Bankiem (w przypadku wątpliwości co do prawidłowości złożonego oświadczenia – wystąpiły przesłanki wskazujące na wyższy dochód niż Kredytobiorca oświadczył, np. wpływy na rachunku prowadzonym w Banku z tytułu wynagrodzenia od pracodawcy, dokumenty dochodowe złożone do innej transakcji).

Szczegółowej informacje o Funduszu Wsparcia kredytobiorców znajdują się na stronie BGK