Kredyty dla samorządów, dostępne formy kredytowania:

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt można wykorzystać jednorazowo lub w transzach, w zależności od potrzeb zgodnie z zapotrzebowaniem Waszego samorządu

JST mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na następujące cele:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, przy czym kredyty i pożyczki