Stawki referencyjne

kredyty oprocentowane według zmiennej stopy procentowej

Informacja dla posiadaczy kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR lub redyskonto

Stawki obowiązujące od 01.04.2024r. :

Zmiana miesięczna
WIBOR 1M wynosi 5,85%
WIBOR 3M wynosi 5,86%

Zmiana kwartalna
WIBOR 1M wynosi 5,85%
WIBOR 3M wynosi 5,86%
WIBOR 3M z dnia 28.03.2024r. wynosi 5,87%
WIBOR 3M* wynosi 5,86%
* z ostatniego dnia roboczego drugiego m-ca poprzedzającego kwartał kalendarzowy (dot. kredytów preferencyjnych)

Redyskonto wynosi 5,80%

Stopa referencyjna NBP 5,75%

Odsetki karne 22,50%