Kredyty

FORMY POMOCY DLA SPŁACAJĄCYCH KREDYTY MIESZKANIOWE
• Fundusz wsparcia kredytobiorców

FUNDUSZ WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców reguluje Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu Kredytobiorców którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Pomoc z Funduszu mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający, z tytułu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zgodnie z art 2. 2 Ustawy.

Forma przyznawania pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej

Pomoc jest przyznawana na podstawie złożonego wniosku, w Banku Spółdzielczym, który udzielił kredytu, w zależności od zgłoszonej potrzeby kredytobiorcy, w formie:

 • zwrotnego wsparcia w postaci dopłaty do raty kredytu przez okres 36 miesięcy. Fundusz pokrywa część raty kredytowej (do 2000 zł / m-c przez 36 m-cy), lub
 • zwrotnej pożyczki na spłatę części zadłużenia, która pozostała po sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Fundusz pokrywa brakującą kwotę do spłaty kredytu po sprzedaży mieszkania / domu , lub
 • promesy, czyli przyrzeczenia udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Warunki uzyskania pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

O pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą starać się kredytobiorcy, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku minimum jeden z kredytobiorców jest zarejestrowany jako bezrobotny (rozwiązanie umowy o pracę nie nastąpiło za wypowiedzeniem złożonym przez kredytobiorcę lub z jego winy), nie dotyczy małżonków, którzy nie są współkredytobiorcami;
 • miesięczne koszty kredytu przekraczają połowę miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego (rata kapitałowo-odsetkowa do dochodu (RdD) > 50%);
 • miesięczne dochody gospodarstwa domowego, pomniejszone o miesięczne koszty kredytu nie przekraczają:

 dla gospodarstw jednoosobowych – dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy (od 01 stycznia 2022 r. wynosi 1552 zł);

 dla gospodarstw wieloosobowych – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art.. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy, i liczny członków Gospodarstwa domowego Kredytobiorcy (od 01 stycznia 2022 r. wynosi 1200 zł na osobę).

 Odmowa udzielenia wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Otrzymanie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie będzie możliwe jeżeli:

 • utrata zatrudnienia kredytobiorcy wynika z rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub z winy kredytobiorcy;
 • jeden z kredytobiorców otrzymał już wsparcie w ramach Funduszu, za wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest już udzielane, ale licząc łącznie nie będzie przekraczać 36 miesięcy;
 • przed złożeniem wniosku umowa kredytowa została przez Bank wypowiedziana;
 • Bank pozyskał informacje o prowadzonej egzekucji z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytowania
 • jeden z kredytobiorców otrzymuje, w związku z zawartą umową ubezpieczenia spłaty kredytu, świadczenie z tytułu utraty pracy (wsparcie nie należy się za okres, w którym świadczenie przysługuje);
 • kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 • kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

Wstrzymanie wypłaty przyznanej pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Wypłata środków przez BGK z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zostanie wstrzymana jeżeli:

 • przestają być spełniane warunki posiadania statusu bezrobotnego, wysokości dochodu lub liczby osób w gospodarstwie domowym w odniesieniu do kryteriów uzyskiwania pomocy społecznej, stosunku raty do dochodu (RdD), opisane powyżej;
 • w przypadku wsparcia w spłacie, nieruchomość będąca przedmiotem kredytu zostanie sprzedana;
 • umowa kredytowa zostanie wypowiedziana;
 • zostaną podjęte czynności egzekucyjne z kredytowanej nieruchomości;
 • kredyt zostanie spłacony.

Spłata pożyczki lub wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Zwrot Wsparcia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty Wsparcia i jest dokonywany przez 144 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Spłata przez kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, skutkuje umarzeniem pozostałej części rat Wsparcia lub Pożyczki na spłatę zadłużenia.

Dodatkowo kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank o:

 • zbyciu przedmiotu kredytowania;
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia dotyczącej wysokiego obciążenia kosztami kredytu – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
 • podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
 • o utracie statusu bezrobotnego – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

 

DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU O UZYSKANIE WSPARCIA LUB POŻYCZKI Z FUNDUSZU WSPARCIA KREDYTOBIORCÓW

Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wraz z dodatkowymi dokumentami jest składany w Banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Do Wniosku o udzielenie wsparcia Kredytobiorcy są zobowiązani dołączyć, w zależności od warunku, na podstawie którego ma być przyznana pomoc:

1)      Wniosek o udzielenie Wsparcia, Promesy lub Pożyczki na spłatę zadłużenia dla Kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt mieszkaniowy i znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, wraz z dokumentami do Wniosku tj.

 1. a)w przypadku wnioskowania o udzielenie Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia z tytułu posiadanego przez Kredytobiorcę statusu osoby bezrobotnej   zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o posiadanym statusie bezrobotnego;
 2. b)w przypadku wniosku o udzielenie  Promesy  – przedwstępną Umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości;
 3. c) w przypadku wniosku o udzielenie  Pożyczki na spłatę zadłużenia – Umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości;

2)   formularz zgód marketingowych, oraz klauzulę informacyjną Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej , o ile nie zostały wcześniej złożone lub wymagają zmiany 

3)     klauzula informacyjna BGK dla Kredytobiorców;

4)      inne dokumenty uzgodnione z Bankiem (w przypadku wątpliwości co do prawidłowości złożonego oświadczenia – wystąpiły przesłanki wskazujące na wyższy dochód niż Kredytobiorca oświadczył, np. wpływy na rachunku prowadzonym w Banku z tytułu wynagrodzenia od pracodawcy, dokumenty dochodowe złożone do innej transakcji).

Szczegółowej informacje o Funduszu Wsparcia kredytobiorców znajdują się na stronie BGK.

• Zawieszenie spłaty kredytu

 INFORMACJA W ZAKRESIE ZAWIESZENIA SPŁATY KREDYTU HIPOTECZNEGO

Bank wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 Lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej: „Ustawa”) Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe ma możliwość  zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego w PLN, tzw. „wakacje kredytowe”.

 WAKACJE KREDYTOWE

Na wniosek Kredytobiorcy w ramach  ustawowych wakacji kredytowych przysługuje Kredytobiorcy Zawieszenie spłaty kredytu w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

 Wniosek do pobrania

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Kredyt, który ma podlegać zawieszeniu spłaty musi być przeznaczony na nieruchomość, w której mieszka lub planuje zamieszkać Kredytobiorca.

W okresach zawieszenia spłaty kredytu wszelkie  dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące spłaty kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie będą przez Bank realizowane;

W okresach Zawieszenia spłaty kredytu Kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy kredytu, za wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu;

Kredytobiorca ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego musi być dostarczony do Banku przed terminem spłaty raty/ odsetek  lub w dniu ich spłaty przed godziną 15:00

Preferowana forma składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:

1) osobiście w Placówce Banku (wymagana obecność wszystkich kredytobiorców),

2) poprzez system bankowości elektronicznej, wyłącznie w przypadku kiedy występuje 1 kredytobiorca.

 Instrukcja składania wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej. <Miniaplikacja Wnioski>,<Opcja Wiadomości>

O dacie przyjęcia wniosku decyduje data otrzymanie przez Bank, wnioski dostarczone w dni robocze do godziny 15:00 są traktowane jako wnioski dostarczone w danym dniu,  natomiast dostarczone po godzinie 15:00, jako dostarczone w kolejnym dniu roboczym. Wnioski otrzymane w dniach wolnych od pracy traktuje się jako wnioski otrzymanie w pierwszym dniu roboczym po dacie otrzymania. 

Inne formy złożenia wniosku:

1) W przypadku złożenia wniosku droga email, na adres; centrala-bs.dabrowatarnowska@bankbps.pl  wniosek powinien być kompletny i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich kredytobiorców. W przypadku kiedy Wniosek który nie będzie opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym wszystkich kredytobiorców, lub gdy weryfikacja jego kompletności jest negatywna jest odrzucany.

O dacie przyjęcia wniosku drogą e-mail decyduje data otrzymanie emaila przez Bank, emaile dostarczone w dni robocze do godziny 15:00 są traktowane jako emaile dostarczone w danym dniu,  natomiast dostarczone po godzinie 15:00, jako dostarczone w dniu kolejnym roboczym. Wiadomości elektroniczne które dotarły na skrzynkę pocztową w dniach wolnych od pracy traktuje się jako otrzymane w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. 

2) W przypadku złożenia wniosku drogą pocztową na adres Centrali lub Placówki Banku, wniosek powinien być kompletny i opatrzony podpisem wszystkich kredytobiorców potwierdzonym notarialnie. Wniosek który nie będzie opatrzony podpisem wszystkich kredytobiorców potwierdzonym notarialnie, lub gdy weryfikacja jego kompletności jest negatywna, jest odrzucany.

O dacie przyjęcia wniosku droga pocztową decyduje data otrzymania listu przez Bank a nie data jego nadania.

UWAGA: Skorzystanie z wakacji kredytowych jest autonomiczną decyzją Kredytobiorcy i za ewentualne jej negatywne skutki Bank nie ponosi odpowiedzialności.

Warto zapamiętać

 • Wniosek o zawieszenie spłaty rat musi być podpisany przez wszystkich współkredytobiorców.
 • Tzw. wakacje kredytowe oznaczają, że zawieszone raty kredytu trzeba będzie zapłacić później.
 • Informacja o skorzystaniu z zawieszenia spłaty rat będzie przekazana do BIK.
 • Bank realizuje wnioski kredytowe składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę kredytu.    
 • W przypadku złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed dniem lub w dniu przypadającym na spłatę raty lub odsetek Twojego kredytu hipotecznego może się zdarzyć, że rata zostanie pobrana. Potrzebujemy czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku o wakacje kredytowe. W ciągu kilku dni zwrócimy na Twój rachunek pobraną ratę kredytu. Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

INFORMACJA O RYZYKACH

 1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.
 2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć wpływ na możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych w bankach i instytucjach finansowych, za co Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.

 

Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.

Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia

Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. 

Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:

• Restrukturyzacja

W przypadku problemów finansowych koniecznie skontaktuj się z doradcą Klienta w naszym Banku. W przypadku pożyczki gotówkowej, pożyczki hipotecznej, kredytu hipotecznego możesz wnioskować o:

 • czasowe zawieszenie spłaty kapitału w racie – w czasie zawieszenia będziesz płacić tylko odsetki
 • stałe zmniejszenie miesięcznej raty kredytu poprzez wydłużenie okresu spłaty 

Osoby korzystające z limitu w koncie, linii kredytowej, karty kredytowej mogą wnioskować o:

 • rozłożenie zadłużenia na stałe, miesięczne raty.

Restrukturyzacja z art. 75c Prawa bankowego

Zgodnie z dodanym przez nowelizację art. 75c Prawa bankowego (tekst jednolity Dz. U. Z 2020r. poz. 1896 z póź. zm.), jeśli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. W wezwaniu tym Bank informuje o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

W przypadku złożenia takiego wniosku, Bank umożliwia restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeśli jest ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Restrukturyzacja taka dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy o charakterze kredytowym.

W przypadku odrzucenia przez Bank wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, będzie on zobowiązany przekazać kredytobiorcy niezwłocznie na piśmie szczegółowe przyczyny odrzucenia wniosku.